Algemene Voorwaarden van de praktijk van Manja; Op Het Yogamatje

 

Artikel 1.         Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Praktijk Manja of Op Het Yogamatje, gevestigd te Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65119622 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op het Yogamatje betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje;
 • Diensten: alle door Praktijk Manja & Op Het Yogamatje geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van dienst(en) en product(en) worden daaronder mede verstaan: ‘(kinder)coaching Trajecten’, ‘losse 1-op-1 coaching of sessies’, workshops, webshop artikelen etc.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2.         Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.         Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
 2. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven middels een trajectvoorstel. De algemene voorwaarden zijn tevens in te zien en te downloaden op www.ophetyogamatje.nl
 3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op het Yogamatje mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.   

 

Artikel 4.         Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
 2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of  anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
 3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
 4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje niet of niet langer toegestaan om het kind te begeleiden.
 6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5.         Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken. Er is geen wachtruimte in de praktijk aanwezig.
 2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen, omdat het kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje.
 4. Opdrachtgever is verplicht fysieke- en psychische klachten relevant voor de dienstverlenende overeenkomst bij Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje te melden. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst een arts raad te plegen en eventuele contra-indicaties met yoga na te gaan. (Kinder)yoga is geen therapie of een vorm van geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje is geen arts.
 5. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 6. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
 7. Verhindering ten aanzien van groepsworkshops kan tot 2 weken voor aanvang van de workshop aan Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op het Yogamatje worden gemeld, welke dit bericht eerst moet bevestigen voor ontvangst. In dat geval geldt restitutie van het workshop bedrag of de mogelijkheid tot verplaatsing naar een andere groep. Bij afmelding <2 weken voorafgaand aan de groepworskhop, is  restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. 
 8. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6.         Tarieven

 1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.ophetyogamatje.nl of aangegeven in de naar Opdrachtgeveer verstuurde offerte en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7.         Vergoeding

 1. In de meeste gevallen kindercoaching niet vergoed, maar het loont de moeite om even bij je eigen zorgverzekeraar te informeren of kijk op nibud.nl.
 2. Kosten voor kindercoaching en gezinscoaching kunnen wellicht wel als aftrekpost “bijzondere ziektekosten” bij de belastingaangifte worden opgevoerd. Neem hiervoor contact op met de belastingdienst

 Artikel 8.         Factuur en betaling

 1. Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje stuurt Opdrachtgever een factuur voor het gehele traject of losse sessie voor de overeengekomen dienstverlening. In goed overleg tussen Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje en Opdrachtgever is het ook mogelijk om in twee of drie termijnen te betalen, waarbij 5 of 7% extra administratiekosten zal worden gerekend. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje te betalen via rekeningnummer NL08KNAB0256511217 t.n.v. Praktijk Manja.
 2. Genoemde prijzen zijn exclusief reiskosten van 0.30 euro/km tenzij anders vermeld.
 3. Webshop artikelen worden direct in de webshop van Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje betaald alvorens de artikelen naar Opdrachtgever worden verzonden.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening of verzending van artikelen direct op te schorten.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9.         Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 3. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De complete privacyverklaring is te vinden op de website van Praktijk Manja & Op Het Yogamatje; www.ophetyogamatje.nl.

Artikel 10.         Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 3. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtnemer Praktijk Manja ofOp Het Yogamatje ter zake in verzuim is.
 4. Deelname aan de dienstverlenende activiteiten van Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje is volledig op eigen risico van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat eventuele (gevolg)schade bij deelname aan de dienstverlenende activiteiten voor eigen risico neemt. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel opgelopen tijdens de activiteiten van Praktijk Manja of Op Het Yogamatje, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 5. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 6. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
 7. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

 Artikel 11.       Klachten en geschillen

 1. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje heeft een klachtenregeling vastgesteld bij het Klachtenloket van beroepsorganisatie voor kindercoaches Adiona
 2. Cliënten van Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje kunnen een beroep doen op het Klachtenloket als de cliënt en Opdrachtgever er met Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje onderling niet uitkomt. Desgewenst kan de cliënt zich gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris bij het formuleren van de klacht. (De specifieke gegevens van het Klachtenloket en de Klachtenfunctionaris zijn te vinden op www.adiona.nl.) Indien de interne klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg. 
 3. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie zijn op aanvraag te verkrijgen bij Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje
 4. Een klacht moet schriftelijk (daaronder mede verstaan: per email) worden ingediend bij Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje.

Artikel 12. Melcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Artikel 13. Aanvullingen mbt webshop artikelen

 1. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje heeft met grote zorg de webshop artikelen samengesteld zoals ademboek voor kinderen, yogakaarten set, yogaoorbellen en gezins telefoontas en zijn voor verzending door Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje gecontroleerd. Mocht er onverhoopt een beschadiging bij het verzenden zijn opgetreden neem dan direct contact op met Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje.
 2. Mocht het artikel(en) niet aan de verwachting van de Opdrachtgever voldoen, dan kan Opdrachgever de artikelen op eigen kosten retour zenden aan Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje. Bij goed ontvangst van het retour gezonden artikel(en) verleend Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje restitutie van het aanschaf bedrag aan Opdrachtgever
 3. Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje vrijwaard zich van schade aan de artikelen dmv zonlicht of andere weersomstandigheden. Direct zonlicht op de artikelen kan op den duur verbleking of verkleuring van het artikel geven
 4. De zilveren oorbellen zijn gemaakt door sieradenontwerpster Marlies Dinnissen in haar atelier en op de oorbellen zijn de algemene voorwaarden van Marlies Dinnissen van kracht. Neem bij klachten zsm contact op met Opdrachtnemer Praktijk Manja of Op Het Yogamatje voor overleg.

Artikel 14.       Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer Praktijk Manja & Op Het Yogamatje

Privacyverklaring

Lees hier de privacyverklaring